Archange Michel


nhà thờ Tân Sa Châu - Sài Gòn / Tân Bình - - VN - ( 10-2007 ) nhà thờ Tân Sa Châu - Sài Gòn / Tân Bình - - VN - ( 11-2016 )
  église Châu Bình - Sài Gòn / Thủ Đức - VN
  église Saint-Jérôme - Toulouse - 31 - FR
  église Saint-Pierre - Dreux - 28 - FR xx - Gent - BE
  monastère / đan viên Biển Đức Thiên Phước - Sài Gòn / Thủ Đức - VN cathédrale / nhà thờ chánh tòa Kitô Vua / Christ-Roi - Nha Trang - VN
  église Saint-Maurice - Ficheux - 62 - FR nhà thờ Hàm Long - Hà Nội - VN

Last updated : Tue, 18 Jan 2022 01:07:06 +0100