Thiên Nữ tán hoa


Fo Guang Shan / 伦敦 佛光山 - London - - UK
 chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - VN
 chùa  Bửu Phong - Biên Hòa - Đồng Nai - VN

Last updated : Wed, 13 Oct 2021 13:30:55 +0200