Phật A-di-đà


temple Fo Guang Shan - London - - UK chùa
 chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Khánh Anh - Évry - 91 - FR
pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR pagode Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE
pagode Linh Son - Bruxelles - - BE
  thiền viện Linh Sơn - Montréal - QC - CA pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
 chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN miếu Ngũ hành - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
pagode Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Mon, 28 Oct 2019 14:49:31 +0100