Phật A-di-đà


temple Fo Guang Shan - London - - UK chùa
 chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Khánh Anh - Évry - 91 - FR
pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR pagode Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE
pagode Linh Son - Bruxelles - - BE

Last updated : Sat, 08 Jun 2019 12:35:39 +0200