Phật A-di-đà


temple Fo Guang Shan - London - - UK chùa
 chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Khánh Anh - Évry - 91 - FR
pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR pagode Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE
pagode Linh Son - Bruxelles - - BE
  pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR

Last updated : Fri, 16 Aug 2019 19:40:16 +0200