Phật A-di-đà


 chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN chùa Khánh Anh - Évry - 91 - FR
temple Fo Guang Shan - London - - UK chùa
pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR pagode

Last updated : Fri, 22 Mar 2019 20:24:09 +0100