Đại Thế Chí Bồ Tát


chùa  Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR
pagode Linh Son - Bruxelles - - BE pagode Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE

Last updated : Sat, 08 Jun 2019 11:19:41 +0200