Đạt Ma Tổ sư


Linh Sơn Phật Học Viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
chùa  Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN chùa Phước Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa  Ngọc Hương - Sài Gòn / Quận 1 - VN Lâm Tế - Sài Gòn / Quận 1 - VN
  Thường Chiếu - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN
chùa  Linh Son - London - - UK pagode Khánh Anh - Bagneux - 92 - FR
temple Fo Guang Shan - London - - UK
pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
chùa Linh Son - Bruxelles - - BE pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR

Last updated : Fri, 16 Aug 2019 20:26:35 +0200