Địa Tạng Vương Bồ Tát


tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
thiền viện Trúc Lâm - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa Linh Son - Bruxelles - - BE thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
 pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
  église Viên Giác - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Tue, 01 Oct 2019 23:28:03 +0200