Địa Tạng Vương Bồ Tát


tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
thiền viện Trúc Lâm - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa Linh Son - Bruxelles - - BE thiền tự Thường Lạc - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
 pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
  Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA thiền viện Linh Sơn - Montréal - QC - CA
tổ đình & chùa Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN  chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Kim Liên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Viên Giác - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Sat, 09 May 2020 21:53:53 +0200