pagode Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN


Nguyệt Quang Bồ Tát Nhật Quang Bồ Tát
  Chiên Đàn Hoa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Dược Vương Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát
Dược Thượng Bồ Tát
Di Lặc Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát

Last updated : Fri, 31 Jan 2020 15:31:47 +0100
Toutes les photos en 2019