pagode Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN


Nguyệt Quang Bồ Tát Nhật Quang Bồ Tát
  Chiên Đàn Hoa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Dược Vương Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát
Dược Thượng Bồ Tát
Di Lặc Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát

Last updated : Tue, 03 Sep 2019 18:22:57 +0200
Toutes les photos en 2019