Vi Đà Hộ pháp - Già Lam Hộ pháp / Quan Công


  IBPS Paris - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
Fo Guang Shan / 佛光山 - Genève - GE - CH
pagoda Fo Guang Shan - London - - UK
pagoda Fo Guang Shan - London - - UK
 chùa Linh Son - London - - UK
pagode  Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
chùa Linh Son - Bruxelles - - BE
  thiền đường Linh Son - Reims - 51 - FR
  tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
 chùa Liên Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Fri, 31 Jan 2020 15:31:51 +0100