Hộ pháp


pagode  Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE
 chùa Khánh Thiền- Sài Gòn / Tân Bình - - VN
  chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
 chùa Giác Minh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn - Harrington - QC - CA  chùa

Last updated : Mon, 21 Oct 2019 00:12:00 +0200