Quan Thế Âm Bồ Tát


 pagode Huyền Không - Montréal - QC - CA thiền viện Linh Sơn - Montréal - QC - CA
 pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR Quan Thế Âm Toa Son - chùa Liên Trì - Hà Nội - ( XVII ou XVIIIè ) -
Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR
 pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
Fo Guang Shan / 佛光山 - Genève - GE - CH
  Thiền đường Linh Son - Reims - 51 - FR
  chùa Quan Âm - Montréal - QC - CA
  chùa Viên Giác - Sài Gòn / Tân Bình - - VN Hòa Hiệp hôi / chùa Bà Thiên Hậu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA
 chùa Pháp Hoa - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN chùa Xá Lơi - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
 chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Phúc Lâm - Hà Nội / Ba Đình - - VN

Last updated : Sun, 16 Feb 2020 11:59:54 +0100