Quan Thế Âm Bồ Tát


chùa  Huệ Nghiêm - Sài Gòn / Quận 2 / An Phú - - VN chùa Từ Phong - Sài Gòn / Quận 2 / An Khánh - - VN
chùa Kim Liên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 pagode chùa Pháp Hoa - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN
 pagode Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN
miếu Ngũ hành - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa Hải Quang - Sài Gòn - Tân Bình - - VN
chùa Kim Liên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN pagode Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA
 chùa Phật Bửu - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Giác Minh - Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng - - VN chùa Bửu Đà - Sài Gòn / Quận 10 - - VN

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:51:26 +0100