Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


Tiêu Diện Đại Sĩ - chùa Như Lai - Tây Ninh - Tây Ninh - VN
Vi Đà Hộ pháp - chùa Tĩnh Tâm - Sèvres - 92 - FR
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN Tiêu Diện Đại Sĩ - chùa Khai Minh - Chợ Gạo - Tiền Giang - VN
Linh Sơn Cổ Tự - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN
Vi Đà Hộ pháp - chùa Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den - Tây Ninh - VN Tiêu Diện Đại Sĩ - chùa Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den - Tây Ninh - VN
 chùa Cẩm Phong - Gò Dầu - Tây Ninh - VN
 chùa Phước Huệ - Trảng Bàng - Tây Ninh - VN
 chùa Hiệp Long - Tây Ninh Tây Ninh - VN
 chùa Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN
chùa Từ Quang - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - VN

Last updated : Sat, 23 Mar 2019 21:47:33 +0100