Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


  tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
 pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
  chùa Phật Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Anh Linh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Kim Liên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 7 / Phú Mỹ - - VN
  chùa Dược Sư - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
  Liên Hoa Tịnh thất - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN
chùa  Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa  Khánh Thiền - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:17 +0100