Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
  chùa Già Lam - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN
  chùa Công Linh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN
  chùa Hải Quang - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
  chùa Từ Thuyền - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
 chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Liên Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Linh Châu - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
  chùa Tam Bảo - Montréal - QC - CA

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:18 +0100