Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


chùa  Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 pagode Thuyền Tôn - Montréal - QC - CA
 chùa Pháp Vương - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
 chùa Phước Thành - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - - VN
 chùa Bồ Đề - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Tân Phước - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
  chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
  chùa Vĩnh Phước - Sài Gòn / Quận 12 - - VN
  chùa Giác Hoằng - Sài Gòn / Quận 11 - - VN

Last updated : Wed, 26 Feb 2020 16:23:54 +0100