Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


chùa  Linh Thứu - Đà Lạt - Lâm Đồng - VN
Thiền Viện Trúc Lâm - Đà Lạt - Lâm Đồng - VN
chùa  Linh Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng - VN
chùa  Linh Sơn - Đà Lạt - Lâm Đồng - VN
chùa  Pháp Hoa - Đà Lạt - Lâm Đồng - VN
chùa  Quan Thế Âm - Đà Lạt - Lâm Đồng - VN

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:19 +0100
Toutes les photos par NTVien/2019