Thập Bát La hán / 十八羅漢

chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 7 / Phú Mỹ - - VN


Phục Hổ La hán / 伏虎羅漢   Hàng Long La hán / 降龍羅漢
Tọa Lộc La hán / 坐鹿羅漢 Thám Thủ La hán / 探手羅漢
Khai Tâm La hán / 開心羅漢 Tiêu Su
  Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Thác Tháp La hán / 托塔羅漢
 
  Quá Giang

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:20 +0100
Toutes les photos en 2019