Thập Bát La hán / 十八羅漢

pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR


Phục Hổ , Tọa Lộc , Bố Đại ... ... Khán Môn , Kỵ Tượng , Quá Giang
Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu Bố Đại / 布袋羅漢 / Bu Dai
Tĩnh Tọa / 靜坐羅漢 / Jing Zuo Ba Tiêu / 芭蕉羅漢 Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou
Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Trầm Tư / 沉思羅漢 / Chen Si
Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Khánh Hỷ / 喜慶羅漢 / Huan Xi Cử Bát / 舉缽羅漢 / Ju Bo
Tiếu Sư / 笑獅羅漢 / Xiao Shi Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin Khán Môn / 看門羅漢 / Kan Men
Kỵ Tượng / Phất Trần / 騎象羅漢 / Kalika Quá Giang / 過江羅漢 / Guo Jiang Hàng Long / 降龍羅漢 / Xiang Long

Last updated : Sat, 09 Mar 2019 00:17:10 +0100
Toutes les photos en 2019