Thập Bát La hán / 十八羅漢

pagode Việt Nam Quốc Tự - Sài Gòn / Quận 10 - - VN


Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu Bố Đại / 布袋羅漢 / Bu Dai
Tĩnh Tọa / 靜坐羅漢 / Jing Zuo Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou
Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu
Khánh Hỷ / 喜慶羅漢 / Huan Xi Cử Bát / 舉缽羅漢 / Ju Bo
Tiếu Sư / 笑獅羅漢 / Xiao Shi Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Khán Môn / 看門羅漢 / Kan Men
Kỵ Tượng / Phất Trần / 騎象羅漢 / Kalika Vanavāsin / 伐那婆斯尊者 Hàng Long / 降龍羅漢 / Xiang Long

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:22 +0100
Toutes les photos en 2019