Clochers & Lieux de culte


Lo Tan Đa ( ? ) Tan Đau Lo ( ? )
Thu Bác Ca ** la Phat *** ( ? )
Nhân Xêt Đà Ca Nặc Ca Phà Sa Phat Na Bà Tu
Khành Huu La Ho La Thu Đô Ban Thac Ca
Tân Đâu Lu Pha La Đoa Sà Ban Thac Ca A Thi Đa
Ca Ly Ca
  Nac Cu La Ca Nac Ca Bac Ly Đoa Sà
pagode / temple Ngọc Điểm ( tịnh xá ) / Minh Đăng Quang Torcy 77 FR 23-3-2019

Last updated : Sun, 24 Mar 2019 15:54:29 +0100