Tứ Đại Thiên Vương / 四大天王


Ma Lễ Hải cầm Ngọc tì bà -
chùa Linh Sơn Tiên Thạch - Hòa Thành - Tây Ninh - VN
Ma Lễ Thanh
Ma Lễ Hồng Ma Lễ Thọ

chùa Phụng Sơn Tự - Sài Gòn / Quận 1 - VN  
 

Đông phương Trì quốc Thiên vương 持國天王 -
chùa Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
Tây phương Quảng mục thiên vương 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương 多聞天王

pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR -
Đông phương Trì quốc Thiên vương 持國天王
Tây phương Quảng mục thiên vương 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương 增長天王 ( Thiên vương ou Kim cang ? )
pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR -
Đông phương Trì quốc Thiên vương 持國天王
Tây phương Quảng mục thiên vương 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương 多聞天王

Last updated : Sun, 10 Mar 2019 21:40:34 +0100