Tứ Đại Thiên Vương / 四大天王


Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 -
Linh Sơn Phật Học Viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 -
pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 -
chùa Bửu Đà - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 -
chùa Vạn Phật - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 -
chùa Quan Âm Tử Trúc Lâm - Sài Gòn / Quận 11 - - VN
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王

Last updated : Mon, 24 Feb 2020 23:39:37 +0100