Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels


  miếu Cửu Thiên Huyền Nữ - Sài Gòn / Quận 10 - - VN đền Hàng Bạc / Nguyên Khiết Linh Từ - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
  miếu Cửu Thiên Huyền Nữ - Sài Gòn / Quận 10 - - VN Chinese Association Temple / Vĩnh Trân Thiện Đường - Vientiane - - LA
  Quan Âm - Sài Gòn / Quận 5 - - VN

Last updated : Fri, 01 May 2020 11:42:16 +0200