Phật Dược Sư / 藥師佛 / Bhaiṣajyaguru


 chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN  chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Khuông Việt - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
Tổ Đình Giác Nguyên - Sài Gòn - Quận 4 - - VN
 chùa Tam Sơn / Hội quán - Sài Gòn - Quận 5 - - VN
tổ đình & chùa Giác Nguyên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Giác Thanh - Sài Gòn / Quận 10 - - VN
 chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN
 chùa Vĩnh Phước - Sài Gòn / Quận 12 - - VN
 chùa Pháp Vương - Sài Gòn / Bình Thạnh - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100