Phổ Hiền Bồ Tát / 普賢 - Văn Thù Bồ Tát / 文殊師利


 chùa Bồ Đề - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Bồ Đề - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Liên Hoa - Sài Gòn / Quận 3 - - VN
chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 7 - - VN
Fo Guang Shan Montréal - Montréal - QC - CA
chùa Vạn Phật - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
chùa Phổ Chiếu - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
đền Phổ Đà Sơn - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
chùa Bàng Long - Vientiane - - LA
chùa Long Đức - Gò Công / Tân Trung - Tiền Giang - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:53 +0100