Bồ Tát Phổ Hiền / 普賢 / Samantabhadra - Văn Thù / 文殊師利 / Manjusri


chùa Thiện Phước - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN
thiền viện Quang Chiếu - Everman - TX - USA

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:07 +0100