Bồ Tát Phổ Hiền / 普賢 / Samantabhadra - Văn Thù / 文殊師利 / Manjusri


chùa Thiện Phước - Sài Gòn / Huyện Bình Chánh - - VN

Last updated : Sun, 09 Aug 2020 10:36:57 +0200