Quan Âm Tống Tử


  chùa Tây Phương / Sùng Phúc - Hà Nội / Thạch Thất / Thạch Xá - - VN
 chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN Chinese Association Temple / 福德廟 - Vientiane - - LA

Last updated : Sun, 09 Aug 2020 10:36:57 +0200