Quan Âm Tống Tử


  chùa Hòe Nhai / Hồng Phúc Tự - Hà Nội / Ba Đình - VN
  chùa Tây Phương / Sùng Phúc - Hà Nội / Thạch Thất / Thạch Xá - - VN
Linh Sơn Tiên Thạch tự / chùa Bà nùi Bà Den - Tây Ninh - - VN Chinese Association Temple / 福德廟 - Vientiane - - LA
 chùa Giác Tánh - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN  

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:53 +0100