Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ


( chùa ) Phổ Minh Ni Viên - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Vi Đà Hộ pháp - chùa Đức Quang - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Bát Nhã - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 ni viện Diệu Pháp - Long Thành - Đồng Nai - VN
tổ đình Tôn Thạnh - Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba - Long An - VN
chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN
 chùa Linh Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Long Bửu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 19:49:47 +0100