Thập Bát La hán / 十八羅漢

Tây An Cổ Tự - Châu Đốc - An Giang - VN


  Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou - XXX
XXX - Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Trầm Tư / 沉思羅漢 / Chen Si
  Kỵ Tượng / 騎象羅漢 / Kalika Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu
  Tĩnh Tọa / 靜坐羅漢 / Jing Zuo Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta
 

Last updated : Mon, 03 Feb 2020 13:53:58 +0100
Toutes les photos en 2019