chùa Kỳ Quang - Long Thành - Đồng Nai - VN

Thập Bát La hán / 十八羅漢


 
 
Hàng Long / 降龍羅漢 / Xiang Long
  Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu
  Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin Tiếu Sư / 笑獅羅漢 / Xiao Shi
  Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu Kỵ Tượng / Phất Trần / 騎象羅漢 / Kalika
  Quá Giang / 過江羅漢 / Guo Jiang

Last updated : Thu, 06 Feb 2020 16:16:41 +0100
Toutes les photos en 2020