chùa Mía / Sùng Nghiêm tự / 崇嚴寺 - Hà Nội / Ba Vì / Đường Lâm - - VN

Thập Bát La hán / 十八羅漢


   
 
 
 
 
 
 

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100
Toutes les photos en 2020