Tôn Giả Xá-lợi-phất / Sāriputta / 舍利弗


 chùa Vĩnh Nghiêm - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa

Last updated : Fri, 08 May 2020 02:33:23 +0200