Tứ Đại Thiên Vương / 四大天王


chùa Linh Quang Tự - tphcm / Quận 3 - - VN
Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王 -
Manila Buddha Temple - Manila / Tondo - - PH
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王 Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王
Wisdom Park - Quezon City - Manila - PH
Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
  Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王
The Singapore Buddhist Lodge - Singapour - - SG
Đông phương Trì quốc Thiên vương 持國天王
Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương 增長天王
  Bắc phương Đa Văn Thiên vương 多聞天王 Tây phương Quảng mục thiên vương 廣目天王

Last updated : Wed, 19 Jun 2024 14:18:43 +0200