Sarah


Abraham et Sarah - 1st Reformed church - Lancaster - PA - USA