Les anges


nhà thò Gò Vâ'p - SàiGòn - VN
  nhà thờ Vĩnh Hội - Sài Gòn - quận 4 - - VN