nhà thờ Vườn Xoài - Sài Gòn / Quận 3 - VN

Các thánh tử đạo Việt Nam


  baie unique - photo prise en 2007 photo prise en 2016