Thiên Nữ tán hoa


Fo Guang Shan / 伦敦 佛光山 - London - - UK
 chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - VN
 chùa  Bửu Phong - Biên Hòa - Đồng Nai - VN

Last updated : Sun, 29 Mar 2020 21:11:39 +0200