Thiên Nữ tán hoa


Fo Guang Shan / 伦敦 佛光山 - London - - UK
 chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - VN
 chùa  Bửu Phong - Biên Hòa - Đồng Nai - VN
Thủy Long Cung - Sài Gòn / Gò Vấp - - VN

Last updated : Wed, 27 Sep 2023 13:37:09 +0200