Đại Thế Chí Bồ Tát / 大勢至菩薩 / Mahāsthāmaprāpta


chùa  Phước Hải - Long Thành / Phước Thái - Đồng Nai - VN chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR pagode Linh Sơn - Joinville-le-Pont - 94 - FR
pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR pagode Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR
pagode Linh Son - Bruxelles - - BE pagode Hoa Nghiêm - Bruxelles - - BE
  thiền viện Linh Sơn - Montréal - QC - CA Hòa Hiệp hôi / chùa Bà Thiên Hậu - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Phật Bửu - Sài Gòn / Quận 3 - - VN pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR
 chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
chùa Khuông Việt - Sài Gòn / Tân Bình - - VN chùa Khánh Thiền - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN
chùa Quan Âm - Champigny-sur-Marne - 94 - FR Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG
chùa Tân Phước - Sài Gòn - Quận 4 - - VN  chùa Phổ Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN

Last updated : Fri, 10 Mar 2023 12:35:05 +0100