Bồ Tát Phổ Hiền / 普賢 / Samantabhadra - Văn Thù / 文殊師利 / Manjusri


  Phổ Hiền Bồ Tát - chùa Tòng Lâm - Sài Gòn / Quân 3 - - VN
Văn Thù Bồ Tát - chùa Hộ Quốc - Phú Quốc - Kiên Giang - VN Phổ Hiền Bồ Tát - chùa Thường Chiếu - Long Thành - Đồng Nai - VN
Phổ Hiền Bồ Tát - pagode Quảng Triệu de l'Amicale des Cantonais en France - Ivry/Seine - 94 - FR Văn Thù Bồ Tát - chùa Thường Chiếu - Long Thành - Đồng Nai - VN

chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
chùa  Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
chùa  Phước Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
chùa  Thường Chiếu - Long Thành - Đồng Nai - VN
 chùa Linh Son - London - - UK
tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
chùa Hải Quang - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa Khánh Thiền - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN

Last updated : Thu, 09 Mar 2023 19:10:22 +0100