Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ / Ông Thiện - Ông Ác


chùa  Thiên Long - Sài Gòn / Quận Phú Nhuận - VN
 chùa Linh Sơn - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Linh Sơn - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Phước Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
 chùa Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - VN
 chùa Bửu Hoa - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Pháp Thông - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Ngọc Hương - Sài Gòn / Quận 1 - VN
 chùa Vạn Quang - Sài Gòn / Quận Tân Bình - VN
 chùa Tam Bảo - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:16 +0100