Thập Bát La hán / 十八羅漢 / Dix-huit Arhats


chùa Linh Sơn Tiên Thạch - Hòa Thành - Tây Ninh - VN chùa Đại Giác - Sài Gòn / Phú Nhuận - - VN
chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Dương - VN
chùa Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
Thập Bát La hán - pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 00:09:38 +0100