Thập Bát La hán / 十八羅漢

chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu - VN


Phục Hổ La hán / 伏虎羅漢  
  Thám Thủ La hán / 探手羅漢
Tọa Lộc La hán / 坐鹿羅漢 Thám Thủ La hán / 探手羅漢 ( ? )
Hàng Long La hán / 降龍羅漢 Khai Tâm La hán / 開心羅漢
  Thác Tháp La hán / 托塔羅漢
 
  Quá Giang / 過江羅漢 / Guo Jiang Kỵ Tượng La hán / 騎象羅漢 Bố Đại La hán / 布袋羅漢

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:20 +0100
Toutes les photos en 2019