pagode Linh Son - London - UK

Thập Bát La hán / 十八羅漢


 
Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu Khoái Nhĩ La hán / 挖耳羅漢 Kỵ Tượng / 騎象羅漢 / Kalika
Ba Tiêu La hán / 芭蕉羅漢 Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
Khán Môn / 看門羅漢 / Kan Men Tiếu Sư La hán / 笑獅羅漢 Cử Bát La hán / 舉缽羅漢
Tĩnh Tọa La hán / 靜坐羅漢 / Nakula Trầm Tư / 沉思羅漢 / Chen Si Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta
Quá Giang / 過江羅漢 / Guo Jiang Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou Bố Đại / 布袋羅漢 / Bu Dai / Angida / Ingata
Hàng Long La hán / 降龍羅漢 Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Khánh Hỷ La hán / 喜慶羅漢 / Kanakavatsa

Last updated : Sat, 22 Feb 2020 14:51:23 +0100
Toutes les photos en 2019