pagode Linh Sơn Phật học viện - Vitry-sur-Seine - 94 - FR

Thập Bát La hán / 十八羅漢


... Kỵ Tượng ... ... Khoái Nhĩ , Tiếu Sư ...
Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu Hàng Long / 降龍羅漢 / Xiang Long
Kỵ Tượng / Phất Trần / 騎象羅漢 / Kalika
Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Tiếu Sư / 笑獅羅漢 / Xiao Shi
Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou
Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu

Last updated : Sun, 10 Mar 2019 22:48:46 +0100
Toutes les photos en 2019