Thập Bát La hán / 十八羅漢

Pháp viện Minh Đăng Quang - Sài Gòn / Quận 2 - VN


Khai Tâm La hán / 開心羅漢
Hàng Long La hán / 降龍羅漢 Phục Hổ La hán / 伏虎羅漢
Khánh Hỷ La hán Tĩnh Tọa La hán

Last updated : Sat, 02 Mar 2019 10:00:04 +0100
Toutes les photos par TNMT/2019