Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR


3 Arhats - ( Jiangxi - 1790 )

  Xi liu / Tôn giả Bạt Đà La ( ? )
Xi jiu / Tôn giả Tuất Bác Già ( ? ) Xi ba / Tôn giả Phật Đà La ( ? )

La hán quá hải - ( Zhou Ding - XVè )

 
 
 

16 Arhat / Juroku Rakan-zu

( Kazunnobu - époque d'Edo )
  ( Trường Mi ? )
  Tọa Lộc
  ( Thác Tháp ? )

Arhat - ( Tibet - XV/XVIè )

 
 

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:20 +0100
Toutes les photos en 2019