pagode Nhân Vương - Troyes - 10 - FR

Thập Bát La hán / 十八羅漢


 
Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu
Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢 Tiếu Sư / 笑獅羅漢 / Xiao Shi
Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou
Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Hàng Long / 降龍羅漢 / Xiang Long Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:22 +0100
Toutes les photos en 2019