Thập Bát La hán / 十八羅漢

chùa Phổ Đà Sơn Quan Âm - Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu - VN


 
Phục Hổ La hán / 伏虎羅漢 Tọa Lộc La hán / 坐鹿羅漢
Ba Tiêu La hán / 芭蕉羅漢 Trường Mi La hán / 長眉羅漢 Khai Tâm La hán / 開心羅漢
 
Hàng Long La hán / 降龍羅漢
  Thám Thủ La hán / 探手羅漢 Tiếu Sư La hán / 笑獅羅漢
 

Last updated : Sat, 02 Mar 2019 12:53:44 +0100
Toutes les photos en 2019