Exposition "Bouddha" - Musée Guimet - Paris - 75 - FR

Tôn Giả


Bouddha entre 2 disciples - ( Angkor Vat - ~XVI/XVIIè )

 Ananda / Nhị Tổ: Tôn Giả A-Nan-Đà - ( ~Hebei - ~VI/VIIè ) Kashyapa / Sơ Tổ: Tôn Giả Ma-Ha Ca-Diếp ) - ( ~Hebei - ~VI/VIIè )

Last updated : Fri, 21 Feb 2020 17:38:26 +0100
Toutes les photos en 2019