Tôn giả


Lo Tan Đa ( ? ) Tan Đau Lo ( ? )
Thu Bác Ca ** la Phat *** ( ? )
Nhân Xêt Đà Ca Nặc Ca Phà Sa Phat Na Bà Tu
Khành Huu Tổ thứ 16: Tôn Giả La-Hầu-Đa-La / Rahulata Thu Đô Ban Thac Ca
Tân Đâu Lu Pha La Đoa Sà Ban Thac Ca A Thi Đa
Ca Ly Ca
  Nac Cu La Ca Nac Ca Bac Ly Đoa Sà
pagode / temple Ngọc Điểm ( tịnh xá ) / Minh Đăng Quang Torcy 77 FR 23-3-2019

Last updated : Fri, 21 Feb 2020 17:46:55 +0100